SMSE

Administration Staff

School Office:

Name Title E-mail Job Description
Rong ZOU Director zourong@sjtu.edu.cn
Shi LIU Deputy Director liushi@sjtu.edu.cn Human Resources
Wenbo SHI Deputy Director wbs@sjtu.edu.cn Communications, CPC Affairs and Foundation
Weixin ZHANG Staff zhwx@sjtu.edu.cn Financial Affairs
Lingyan XU Staff xulingyan@sjtu.edu.cn Academic Development
Wensha HUANG Staff wshuang@sjtu.edu.cn International Affairs
Huijuan CAI Staff caihj@sjtu.edu.cn Alumni

Research Affairs Office:

Name Title E-mail Job Description
Zhen YU Director yuzhen@sjtu.edu.cn
Jiahua XU Staff jhxu@sjtu.edu.cn

Academic Services & Student Affairs Office :

Name Title E-mail Job Description
Yiyang ZHANG Director yyzhang@sjtu.edu.cn
Shaozong ZHANG Staff szzhang@sjtu.edu.cn Master of Engineering
Baizhaozhao LI Staff libaizz@sjtu.edu.cn Undergraduate Education
Weihui XIE Staff xieweihui@sjtu.edu.cn Graduate Education
Qi LI Staff liqi868@sjtu.edu.cn Student Affairs
Dingjian YE Staff yedingjian108@sjtu.edu.cn Student Affairs
Xiao HE Staff Student Affairs